Coşkun Beyaz Yaka Çalışan 2. Kademe Aydınlatma Metni

EK AMAÇ LİSTESİ

 

İçindekiler

 

1)       Ad-Soyad

2)       T.C. Kimlik Numarası / Mavi Kart Numarası / Pasaport Numarası

3)       Çalışan’ın Anne Baba Adı

4)       Çalışan’ın Eşinin Adı Soyadı

5)       Çalışan’ın Çocuğunun Adı Soyadı

6)       Çalışan’ın Çocuğunun T.C. Kimlik Numarası

7)       Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

8)       Uyruk Bilgisi

9)       Doğum Yeri

10)     Doğum Tarihi

11)     Çalışan’ın Çocuğunun Doğum Tarihi

12)     Medeni Durum

13)     Alınan Sertifika, Diploma ve Eğitimler

14)     Öğrenim Durumu

15)     Adres

16)     E-Posta Adresi

17)     Telefon Numarası

18)     Çalışan’ın Çocuğunun Öz, Üvey, Evlat Edinilmiş, Nafakası Sağlanılan, Ana Babasını Kaybetmiş Torun Olduğu Bilgisi

19)     Çalışan’ın Eski İş Yeri, Eski İş Yerindeki Görevi, Eski İşyerindeki Görev Yaptığı İşkolu Bilgisi

20)     Çalışan’ın İşe İzinsiz Gelmeme, İşe Geç Gelme Yaptırımı/Mazereti

21)     Askerlik

22)     Cinsiyet

23)     Banka Hesap Bilgileri

24)     İşe Giriş ve İşten Ayrılış Tarihi

25)     İşten Ayrılış Nedeni

26)     İşyeri Giriş Çıkış Saat ve Tarihi

27)     Engellilik Hali

28)     Kan Grubu Bilgisi

29)     Eski Hükümlülük Hali Bilgisi

30)     Cihaz ve Protez Bilgisi

31)     Fotoğraf

32)     Araç Plakası

33)     İmza

 

Aşağıda, Aydınlatma Metni’nde yer almayan ancak kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren tüm amaçlar sayılmıştır. Veri kategorisine göre listelenen amaçlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki hukuki sebepler ile eşleştirilerek yazılmış, ilgili verinin aktarıldığı tüm 3. kişilere de yer verilmiştir. Bu evraktaki hukuki sebepler, aşağıdaki renk kodlarına göre sınıflandırılmıştır:

Açık rıza (m.5/1)
Kanunlarda açıkça öngörülmesi (m.5/2-a)
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması (m.5/2-b)
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (m.5/2-c)
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (m.5/2-ç)
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (m.5/2-d)
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.(m.5/2-e)
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. (m.5/2-f)
Özel nitelikli kişisel veri işlemek için açık rıza (m.6/2)
Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir (m.6/3)

 

 • Ad-Soyad

 

 • İşe alım süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Maaş ödemelerinin yapılabilmesi,
 • Avans/masraf ödemelerinin yapılabilmesi.

 

 

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı Çalışan’ın Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi,
 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Çalışan’ın kimlik bildirme belgelerinin doldurularak kolluk makamlarına bildirilmesi,
 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu m. 32 uyarınca asgari geçim indiriminin hesaplanabilmesi
 • Maaş haczi süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği uyarınca fazla çalışma yaptırılacak işçinin onayının alınabilmesi ve fazla çalışmanın belgelenerek özlükte saklanabilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenebilmesi,
 • İş ilişkisi dolayısıyla açılan davaların takip edilebilmesi,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Çalışan’ın aylık prim ve hizmet bilgisinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilebilmesi,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 14 uyarınca Çalışan’ın iş kazası/meslek hastalığı bildiriminin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılabilmesi,
 • Çalışan’ın iş göremezlik raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilebilmesi,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Çalışan’ın sigorta eksik günlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilebilmesi,
 • 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ek madde 2 uyarınca çalışanın bireysel emeklilik planına dahil edilebilmesi,
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 12 uyarınca acil durum planının hazırlanabilmesi,
 • Yıllık izin, ücretli izin, ücretsiz izin süreçlerinin planlanabilmesi ve yürütülebilmesi,
 • Çalışan’a özlük dosyası düzenlenebilmesi,
 • Çalışan’ın işyeri giriş çıkışlarının ve işe devamlılığının takip edilebilmesi,
 • Çalışan’a işe izinsiz gelmeme / işe geç gelme tutanağı ve ihtarı düzenlenebilmesi,
 • Çalışan’ın işten ayrılış süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Çalışan’ın vergi denetiminin yapılabilmesi.

 

 • Çalışan’a yasal bildirimlerin yapılabilmesi,
 • Teşvik kapsamında olan çalışanın teşvikten yararlandırılabilmesi.

 

 • Terfi süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Kurum içi denetim faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • İşe girişlerde oryantasyon eğitiminin verilebilmesi,
 • Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Çalışan’a personel kartı düzenlenebilmesi,
 • Çalışan adına kartvizit düzenlenebilmesi,
 • İşyerinde veya iş kapsamında kullanılan programlara/uygulamalara erişimin sağlanabilmesi,
 • Etkinlik ve organizasyon süreçlerinin planlanabilmesi ve yönetilebilmesi,
 • Çalışan’a kurum uzantılı e-posta hesabı açılabilmesi,
 • Çalışan adına iş ekipman ve cihazlarının zimmetlenebilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a uçak biletleri temin edilebilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a konaklama yeri sağlanabilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a araç kiralanabilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a vize temin edilebilmesi,
 • Çalışan’ın işe girişine ilişkin kurum içi bilgilendirmenin yapılabilmesi.

 

 

 • Aktarım:

Uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılabilmesi amacıyla;

 • Yetkili makamlar ile,

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Emniyet sistemine kayıt yapılması suretiyle Emniyet ile,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile,

İş seyahatlerinin organize edilebilmesi amacıyla;

 • Uçak bileti, konaklama ve araç kiralama için hizmet alınan şirket ile,
 • Vize işlemleri için hizmet alınan aracı şirket ile,

Çalışan’ın bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi amacıyla;

 • Sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş emeklilik şirketi ile,

Kartvizitin temin edilebilmesi amacıyla;

 • Baskı hizmeti alınan 3. kişiler ile,

Ödemelerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla;

 • Anlaşmalı banka ile,

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında Çalışan’a eğitim verilebilmesi amacıyla;

 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi veren danışman firma ile,

Yasal bildirimin gönderilebilmesi amacıyla;

 • Tebligatı iletecek kurum ile,

Kurum uzantılı e-posta hesabı açılabilmesi amacıyla;

 • E-Posta sunucu hizmeti alınan şirket ile paylaşılacaktır.

 

 • C. Kimlik Numarası / Mavi Kart Numarası / Pasaport Numarası

 

 

 

 • İşe alım süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Maaş ödemelerinin yapılabilmesi,
 • Avans/masraf ödemelerinin yapılabilmesi.

 

 

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı Çalışan’ın Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi,
 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Çalışan’ın kimlik bildirme belgelerinin doldurularak kolluk makamlarına bildirilmesi,
 • 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ek madde 2 uyarınca 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olan çalışanın bireysel emeklilik planına dahil edilebilmesi,
 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu madde 32 uyarınca asgari geçim indiriminin hesaplanabilmesi,
 • Maaş haczi süreçlerinin yürütülebilmesi ve Çalışan’ın maaşından icra dairesine yapılacak kesintilerinin tespiti,
 • Kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenebilmesi,
 • İş ilişkisi dolayısıyla açılan davaların takip edilebilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Çalışan’ın aylık prim ve hizmet bilgisinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilebilmesi,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 14 uyarınca Çalışan’ın iş kazası/meslek hastalığı bildiriminin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılabilmesi,
 • Çalışan’ın iş göremezlik raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilebilmesi,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Çalışan’ın sigorta eksik günlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilebilmesi,
 • Yıllık izin, ücretli izin, ücretsiz izin süreçlerinin planlanabilmesi ve yürütülebilmesi,
 • Çalışan’a özlük dosyası düzenlenebilmesi,
 • Çalışan’a işe izinsiz gelmeme / işe geç gelme tutanağı ve ihtarı düzenlenebilmesi,
 • Çalışan’ın işten ayrılış süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği uyarınca fazla çalışma yaptırılacak işçinin onayının alınabilmesi ve fazla çalışmanın belgelenerek özlükte saklanabilmesi,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Çalışan’ın vergi denetiminin yapılabilmesi.

 

 

 • Teşvik kapsamında olan çalışanın teşvikten yararlandırılabilmesi,
 • Çalışan’a yasal bildirimlerin yapılabilmesi.

 

 

 

 • İş seyahatleri için Çalışan’a uçak biletleri temin edilebilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a konaklama yeri sağlanabilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a araç kiralanabilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a vize temin edilebilmesi.

 

 • Aktarım:

Uyuşmazlık halinde;

 • Yetkili makamlar ile,

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Emniyet sistemine kayıt yapılması suretiyle Emniyet ile,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile,

İş seyahatlerinin organize edilebilmesi amacıyla;

 • Uçak bileti, konaklama ve araç kiralama için hizmet alınan şirket ile,
 • Vize işlemleri için hizmet alınan aracı şirket ile,

Ödemelerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla;

 • Anlaşmalı banka ile,

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında Çalışan’a eğitim verilebilmesi amacıyla;

 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi veren danışman firma ile,

Yasal bildirimin gönderilebilmesi amacıyla;

 • Tebligatı iletecek kurum ile,

Çalışan’ın bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi amacıyla;

 • Sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş emeklilik şirketi ile paylaşılacaktır.

 

 • Çalışan’ın Anne Baba Adı

 

 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Çalışan’ın kimlik bildirme belgelerinin doldurularak kolluk makamlarına bildirilmesi.

 

 

 

 • İş seyahatleri için Çalışan’a vize temin edilebilmesi.

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Emniyet sistemine kayıt yapılması suretiyle Emniyet ile,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,

İş seyahatlerinin organize edilebilmesi amacıyla;

 • Vize işlemleri için hizmet alınan aracı şirket ile paylaşılacaktır.

 

 • Çalışan’ın Eşinin Adı Soyadı

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılacaktır.

 

 • Çalışan’ın Çocuğunun Adı Soyadı

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılacaktır.

 

 • Çalışan’ın Çocuğunun T.C. Kimlik Numarası

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılacaktır.

 

 • Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

 

 

 

 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Çalışan’ın kimlik bildirme belgelerinin doldurularak kolluk makamlarına bildirilmesi.

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Emniyet sistemine kayıt yapılması suretiyle Emniyet ile,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılacaktır.

 

 • Uyruk Bilgisi

 

 

 

 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Çalışan’ın kimlik bildirme belgelerinin doldurularak kolluk makamlarına bildirilmesi,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 14 uyarınca Çalışan’ın iş kazası/meslek hastalığı bildiriminin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılabilmesi,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı Çalışan’ın Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi,
 • Çalışan’ın yabancı uyruklu olması durumunda ek mevzuatsal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi.

 

 

 

 • İş seyahatleri için Çalışan’a uçak biletleri temin edilebilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a konaklama yeri sağlanabilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a araç kiralanabilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a vize temin edilebilmesi.

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Emniyet sistemine kayıt yapılması suretiyle Emniyet ile,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,

İş seyahatlerinin organize edilebilmesi amacıyla;

 • Uçak bileti, konaklama ve araç kiralama için hizmet alınan şirket ile,
 • Vize işlemleri için hizmet alınan aracı şirket ile paylaşılacaktır.

 

 • Doğum Yeri

 

 

 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Çalışan’ın kimlik bildirme belgelerinin doldurularak kolluk makamlarına bildirilmesi.

 

 • İş seyahatleri için Çalışan’a vize temin edilebilmesi.

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Emniyet sistemine kayıt yapılması suretiyle Emniyet ile,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,

İş seyahatlerinin organize edilebilmesi amacıyla;

 • Vize işlemleri için hizmet alınan aracı şirket ile paylaşılacaktır.

 

 • Doğum Tarihi

 

 

 

 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Çalışan’ın kimlik bildirme belgelerinin doldurularak kolluk makamlarına bildirilmesi,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 14 uyarınca Çalışan’ın iş kazası/meslek hastalığı bildiriminin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılabilmesi,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı Çalışan’ın Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi,
 • 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ek madde 2 uyarınca çalışanın bireysel emeklilik planına dahil edilebilmesi,
 • 4857 sayılı İş Kanunu madde 71 uyarınca belirli bir yaşın altındaki kişilerinin çalıştırılmaması.

 

 • Teşvik kapsamında olan çalışanın teşvikten yararlandırılabilmesi.

 

 

 

 • İş seyahatleri için Çalışan’a uçak biletleri temin edilebilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a konaklama yeri sağlanabilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a araç kiralanabilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a vize temin edilebilmesi.

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Emniyet sistemine kayıt yapılması suretiyle Emniyet ile,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,

Çalışan’ın bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi amacıyla;

 • Sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş emeklilik şirketi ile,

İş seyahatlerinin organize edilebilmesi amacıyla;

 • Uçak bileti, konaklama ve araç kiralama için hizmet alınan şirket ile,
 • Vize işlemleri için hizmet alınan aracı şirket ile paylaşılacaktır.

 

 • Çalışan’ın Çocuğunun Doğum Tarihi

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılacaktır.

 

 • Medeni Durum

 

 

 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Çalışan’ın kimlik bildirme belgelerinin doldurularak kolluk makamlarına bildirilmesi,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 14 uyarınca Çalışan’ın iş kazası/meslek hastalığı bildiriminin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılabilmesi,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı Çalışan’ın Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi.

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılacaktır.

 

 • Alınan Sertifika, Diploma ve Eğitimler

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılacaktır.

 

 • Öğrenim Durumu

 

 

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 14 uyarınca Çalışan’ın iş kazası/meslek hastalığı bildiriminin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılabilmesi.

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılacaktır.

 

 • Adres

 

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 14 uyarınca Çalışan’ın iş kazası/meslek hastalığı bildiriminin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılabilmesi,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı Çalışan’ın Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi,
 • İş ilişkisi dolayısıyla karşılaşılan hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Çalışan’a yasal bildirimlerin yapılabilmesi.

 

 

 

 • Çalışan’ın işyerine ulaşım için kullanacağı servisin belirlenebilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a vize temin edilebilmesi.

 

 • Aktarım:

Uyuşmazlık halinde;

 • Yetkili makamlar ile,

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Emniyet sistemine kayıt yapılması suretiyle Emniyet ile,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,

Yasal bildirimin gönderilebilmesi amacıyla;

 • Tebligatı iletecek kurum ile,

İş seyahatlerinin organize edilebilmesi amacıyla;

 • Vize işlemleri için hizmet alınan aracı şirket ile paylaşılacaktır.

 

 • E-Posta Adresi

 

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 14 uyarınca Çalışan’ın iş kazası/meslek hastalığı bildiriminin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılabilmesi,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı Çalışan’ın Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi,
 • 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ek madde 2 uyarınca Çalışan’ın bireysel emeklilik planına dahil edilebilmesi,
 • İş ilişkisi dolayısıyla karşılaşılan hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

 

 • Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Terfi süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • İşyerinde kullanılan programlara erişim sağlanabilmesi,
 • Etkinlik ve organizasyon süreçlerinin planlanabilmesi ve yönetilebilmesi,
 • Çalışan adına kartvizit düzenlenebilmesi.

 

 • Aktarım:

Uyuşmazlık halinde;

 • Yetkili makamlar ile,

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Emniyet sistemine kayıt yapılması suretiyle Emniyet ile,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,

Çalışan’ın bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi amacıyla;

 • Sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş emeklilik şirketi ile,

Kartvizitin temin edilebilmesi amacıyla;

 • Baskı hizmeti alınan 3. kişiler ile,

Kurum uzantılı e-posta hesabı açılabilmesi amacıyla;

 • E-Posta sunucu hizmeti alınan şirket ile paylaşılacaktır.

 

 • Telefon Numarası

 

 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Çalışan’ın kimlik bildirme belgelerinin doldurularak kolluk makamlarına bildirilebilmesi,
 • 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ek madde 2 uyarınca Çalışan’ın bireysel emeklilik planına dahil edilebilmesi,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 14 uyarınca Çalışan’ın iş kazası/meslek hastalığı bildiriminin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılabilmesi,
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 12 uyarınca acil durum planının hazırlanabilmesi.

 

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • İşyerinde veya iş kapsamında kullanılan programlara/uygulamalara erişimin sağlanabilmesi,
 • Etkinlik ve organizasyon süreçlerinin planlanabilmesi ve yönetilebilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a uçak biletleri temin edilebilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a konaklama yeri sağlanabilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a araç kiralanabilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a vize temin edilebilmesi,
 • Çalışan adına kartvizit düzenlenebilmesi.

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Emniyet sistemine kayıt yapılması suretiyle Emniyet ile,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,

Çalışan’ın bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi amacıyla;

 • Sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş emeklilik şirketi ile,

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında verilecek olan eğitimlerin takip edilebilmesi;

 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi veren danışman firma ile,

Kartvizitin temin edilebilmesi amacıyla;

 • Baskı hizmeti alınan 3. kişiler ile,

İş seyahatlerinin organize edilebilmesi amacıyla;

 • Uçak bileti, konaklama ve araç kiralama için hizmet alınan şirket ile,
 • Vize işlemleri için hizmet alınan aracı şirket ile paylaşılacaktır.

 

 • Çalışan’ın Çocuğunun Öz, Üvey, Evlat Edinilmiş, Nafakası Sağlanılan, Ana Babasını Kaybetmiş Torun Olduğu Bilgisi

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılacaktır.

 

 • Çalışan’ın Eski İş Yeri, Eski İş Yerindeki Görevi, Eski İşyerindeki Görev Yaptığı İşkolu Bilgisi

 

 • Aktarım:

Yapılmıyor.

 • Çalışan’ın İşe İzinsiz Gelmeme, İşe Geç Gelme Yaptırımı/Mazereti

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,

İş akdinin feshine ilişkin uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla;

 • Adli makamlar ile paylaşılacaktır.

 

 • Askerlik

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Emniyet ile paylaşılacaktır.

 

 • Cinsiyet

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılacaktır.

 

 • Banka Hesap Bilgileri

 

 • 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ek madde 2 uyarınca Çalışan’ın bireysel emeklilik planına dahil edilebilmesi,
 • Kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenebilmesi,
 • Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretinin ödenebilmesi.

 

 • Aktarım:

Çalışan’ın bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi amacıyla;

 • Sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş emeklilik şirketi ile,

Ödemelerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla,

 • Anlaşmalı banka ile paylaşılacaktır.

 

 • İşe Giriş ve İşten Ayrılış Tarihi

 

 • 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ek madde 2 uyarınca Çalışan’ın bireysel emeklilik planına dahil edilebilmesi,
 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Çalışan’ın kimlik bildirme belgelerinin doldurularak kolluk makamlarına bildirilmesi,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Çalışan’ın aylık prim ve hizmet bilgisinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilebilmesi,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 14 uyarınca Çalışan’ın iş kazası/meslek hastalığı bildiriminin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılabilmesi.

 

 • Aktarım:

Çalışan’ın bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi amacıyla;

 • Sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş emeklilik şirketi ile,

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,
 • Emniyet sistemine kayıt yapılması suretiyle Emniyet ile paylaşılacaktır.

 

 • İşten Ayrılış Nedeni

 

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Çalışan’ın aylık prim ve hizmet bilgisinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilebilmesi.

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılacaktır.

 

 

 • İşyeri Giriş Çıkış Saat ve Tarihi

 

 • Çalışanın hukuki yükümlülüklerine ve işyeri kurallarına uyumunun takip edilebilmesi.

 

 • Aktarım:

Uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılabilmesi amacıyla;

 • Yetkili makamlar ile,

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılacaktır.

 

 • Engellilik Hali

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca ‘50 veya daha fazla işçi çalıştıran işveren olarak yüzde üç engelli işçi istihdam etme’ hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,
 • Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 18. maddesi uyarınca İşveren olarak işyerini engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak ve işin engelli çalışana uygunluğunu sağlayacak şekilde hazırlanmasını, sağlıkları için gerekli tedbirlerin alınmasını, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırılmasını, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini, çalışmaları için gerekli araç ve gereçlerin sağlanması hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi

 

 • Aktarım:

Çalışan’ın aktarım konusundaki açık rızası doğrultusunda mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılacaktır.

 

 • Kan Grubu Bilgisi

 

 • Aktarım:

Yapılmıyor.

 

 • Eski Hükümlülük Hali Bilgisi

 

 • Aktarım:

Uyuşmazlık halinde;

 • Yetkili makamlar ile,

Çalışan’ın aktarım konusundaki açık rızası doğrultusunda mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılacaktır.

 

 • Cihaz ve Protez Bilgisi

 

 • İşyerinin cihaz ve protez sahibi çalışanın çalışmalarını kolaylaştıracak ve işin çalışana uygunluğunu sağlayacak şekilde hazırlanmasının sağlanabilmesi.

 

 • Aktarım:

Yapılmıyor.

 • Fotoğraf

 

 • Çalışan’a personel kartı düzenlenebilmesi,
 • Etkinlik ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Terfi süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Çalışan’ın işe girişine ilişkin kurum içi bilgilendirmenin yapılabilmesi,
 • İş seyahatleri için Çalışan’a vize temin edilebilmesi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenlerince yapılacak bir denetim sırasında Çalışan’ın fotoğrafı kullanılarak SGK evraklarıyla eşleştirilebilmesi doğrultusunda Fotoğraf verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması.

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Emniyet sistemine kayıt yapılması suretiyle Emniyet ile,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,

İş seyahatlerinin organize edilebilmesi amacıyla;

 • Vize işlemleri için hizmet alınan aracı şirket ile paylaşılacaktır.

 

 • Araç Plakası

 

 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Çalışan’ın kimlik bildirme belgelerinin doldurularak kolluk makamlarına bildirilmesi.

 

 

 

 • Çalışan’a otopark alanı tahsis edilebilmesi.

 

 • Aktarım:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Emniyet sistemine kayıt yapılması suretiyle Emniyet ile paylaşılacaktır.

 

 • İmza

 

 • İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği uyarınca ‘fazla çalışma yaptırılacak işçinin yazılı onayının alınması’ hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi,
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 12 uyarınca acil durum planının hazırlanabilmesi,
 • Maaş haczi süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenebilmesi,
 • Terfi süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • İş ilişkisi dolayısıyla açılan davaların takip edilebilmesi,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Çalışan’ın aylık prim ve hizmet bilgisinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilebilmesi,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 14 uyarınca Çalışan’ın iş kazası/meslek hastalığı bildiriminin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılabilmesi,
 • Çalışan’ın iş göremezlik raporlarının bildirilebilmesi,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Çalışan’ın sigorta eksik günlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilebilmesi,
 • Yıllık izin, ücretli izin, ücretsiz izin süreçlerinin planlanabilmesi ve yürütülebilmesi
 • Maaş ödemelerinin yapılabilmesi,
 • Çalışan’ın kıdemine göre, çeşitli izin kağıtlarına, raporlara imza atarak bunları onaylayabilmesi,
 • Çalışan’ın işyeri giriş çıkışlarının ve işe devamlılığının takip edilebilmesi,
 • Çalışan’a işe izinsiz gelmeme / işe geç gelme tutanağı ve ihtarı düzenlenebilmesi.

 

 • Teşvik kapsamında olan çalışanın teşvikten yararlandırılabilmesi.

 

 • Aktarım:

Uyuşmazlık halinde;

 • Yetkili makamlar ile,

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında Çalışan’a verilecek eğitimin takip edilebilmesi amacıyla;

 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi veren danışman firma ile paylaşılacaktır.